• Ze zpracované projektové dokumentace je možné zpřesnit odhad nákladů stavby, způsob provedení a časové možnosti budoucí výstavby.
 • Projektová dokumentace pro ohlášení je zpracována jako DSP, přiměřeně charakteru, funkci a velikosti stavby.

Projektová dokumentace pro stavební povolení – čtvrtá výkonová fáze, projektová příprava stavby

 • Hlavním účelem DSP je dostatečné definování stavby tak, aby stavební úřad mohl posoudit soulad s vydaným územním rozhodnutím, s obecnými technickými podmínkami a s veřejným zájmem v dané lokalitě.
 • Na základě DSP vydává stavební úřad stavební povolení.
 • Projektová dokumentace musí vyhovět ustanovením stavebního zákona a ostatním zvláštním předpisům, např. požární ochrany, civilní ochrany apod.
 • Projektová dokumentace pro stavební povolení musí poskytovat jednoznačnou urbanistickou, architektonickou, dispoziční, provozní, konstrukční a materiálovou charakteristiku stavby.

Projektová činnost

Standardní

Analýza a vyhodnocení ÚŘ

 • dosavadních projektových prací
 • zhodnocení stanovisek DOSS a SS
 • zhodnocení připomínek účastníků řízení
 • zhodnocení územního rozhodnutí a jeho podmínek
 • prověření souladu s UPD a OTP

Stanovení podmínek pro zpracování DSP. Koncepční koordinace projektu

 • koordinační činnost

Zpracování dokumentace pro stavební řízení

 • průvodní zpráva
 • souhrnná technická zpráva
 • situace stavby
 • dokumentace SO, IO a PS
 • součástí činností je také:
 • orientační náklady stavby
 • předjednání dokumentace s DOSS a SS
 • Pozn: podrobný obsah viz manuál DSP

Formulování požadavků

 • na aktualizaci, rozšíření, upřesnění a doplnění podkladů, průzkumů, dokladů, studií

Projednání dokumentace s investorem

 • zapracování podmínek projednání s DOSS a SS
 • zapracování podmínek z průběhu stavebního řízení
 • předání čistopisu DSP investorovi

Nadstandardní

Zapracování požadavků zadavatele

 • dodatečné a změněné požadavky
 • zapracování alternativních řešení
 • vyhodnocení a zapracování do dokumentace

Zajištění potřebných podkladů

 • viz "inženýrská činnost

Zpracování speciální dokumentace

 • návrh řešení organizace výstavby
 • stanovení orientačních nákladů stavby
 • dopravně inženýrská opatření
 • protokol o určení vnějších vlivů
 • projekt souborného řešení interieru a komunikační grafiky, infodesignu, studie interieru, vlajky, znaky, logo, světelné efekty, výtvarná díla
 • projekt souborného řešení akustiky
 • komplexní hodnocení budovy
 • vizualizace a animace
 • modely, www stránky projektu
 • obchodní a reklamní dokumentace
 • koordinační výkresy profesí požadované zada
 • zahradní a krajinářské úpravy v případě rozsáhlých a speciálních zadání
 • vypracování předběžných stavebně technických specifikací (tabulky)
 • vypracování výkazů výměr
 • zpracování speciální dokumentace pro stavební řízení pro technologická zařízení

Doplnění dokumentace

 • v případě nestandardního průběhu řízení
 • doplnění dokumentace pro vydání potřebných výjimek pro stavbu
 • doplnění dokumentace pro odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu
 • vypracování podkladů pro expertní a speciální jednání nebo posuzování

Inženýrská činnost

 • Zajištění závazných stanovisek
 • dotčených orgánů a organizací a správců sítí
 • potřebných pro vydání stavebního povolení
 • zajištění vyjádření dostupných účastníků řízení
 • zajištění potřebných dokladů pro stavební řízení

Obstarání vydání stavebního povolení

 • zpracování náležitostí návrhu na vydání SP
 • podání žádosti o stavební povolení
 • účast při jednáních v rámci stavebního řízení
 • zajištění dokumentace pro odvolací řízení
 • účast při řízení o odvolání proti SP

Obstarání vydání dalších povolení a rozhodnutí

 • podání žádosti o udělení vyjímky pro stavbu
 • podání žádosti o vynětí z půdního fondu
 • podání žádostí o další řízení
 • (např. vodoprávní řízení, povolení kácení,připojení na účast při jednáních v rámci těchto řízeních

Analýza záměru, marketing

 • organizace předběžné poptávky
 • získání srovnávacích nabídek technických zaříz. spolupůsobení při získání úvěrů
 • analýza nákladů, stavebních, provozních, užitných

Zajištění potřebných podkladů

 • zajišťuje se v rámci nadstandardu proj.činnosti pro projektovou přípravu:
 • geologie, hydrogeologie, radon, zeleň, doprava, památky, archeologie, likvidace odpadů, hluk a znečištění, rozptylové poměry, inž.sítě
 • Pozn: není-li obsaženo ve fázi I.,II. nebo III. nebo jejich doplnění, aktualizace a rozšíření pro stavební řízení: potřebné speciální dokumentace

Projektová dokumentace pro zadávání a provádění stavby

Projektová dokumentace pro zadávání a provedení stavby – pátá výkonová fáze, projektová příprava stavby

 • Projektová dokumentace pro zadávání a provedení stavby je zpracovaná tak, aby zejména splňovala požadavky zákona o veřejných zakázkách.
 • Nedílnou součástí dokumentace je položkový soupis prací, dodávek a služeb a kontrolní ocenění soupisu prací, dodávek a služeb.
 • PZS je prohloubená a rozšířená DSP do té míry, že jednoznačně definuje základní požadavky na jakost stavby (standard, kvalita materiálů a provedení).
 • PZS je prohloubená a rozšířená DSP do té míry, že je možné stavbu na jejím základě jednoznačně ocenit, vybrat zhotovitele stavby a uzavřít s ním smlouvu o dílo. PZS je podkladem pro realizační dokumentaci zhotovitele stavby - výrobní a dílenskou dokumentaci.

Projektová činnost

Standardní

Analýza a vyhodnocení

 • dosavadních projektových prací
 • zhodnocení stavebního povolen a jeho podmínek

Stanovení podmínek pro zpracování PZS

Zpracování dokumentace pro zadávání

 • průvodní zpráva
 • situace stavby
 • dokumentace SO, IO a PS
 • podklady pro ocenění stavby (soupis prací, dodávek a služeb, kontrolní ocenění soupisu prací, dodávek a služeb)
 • součástí činností je také rozhodující detaily, skladby a vlastnosti konstrukcí, tabulky výrobků a prací, požadavky na provedení povrchů, dokumentace technických a technologických, zařízení stavby

Pozn: podrobný obsah viz manuál PZS

Koordinace projektu

 • jednotné výchozí podmínky a parametry
 • pro výpočty a posouzení
 • koordinační činnost
 • funkční a prostorová koordinace projektu

Projednání dokumentace s investorem

NADSTANDARDNÍ

Zapracování požadavků zadavatele

 • dodatečné a změněné požadavky
 • zapracování alternativních řešení
 • vyhodnocení a zapracování do dokumentace

Zpracování dalších podrobností

 • koordinační výkresy profesí
 • vytyčovací výkresy
 • v architektonicko-stavební části- detaily, podrobné výkresy atypických výrobků, spárořezy dlažeb a obkladů, v konstrukčně statické části, podrobné výkresy výztuže v části technická a technologická zařízení stavby, alternativní a nadstandardní řešení v ocenění soupisu prací, dodávek a služeb, zpracování alternativních srovnávacích podkladů

Zpracování speciální dokumentace

 • projekt souborného řešení interieru a komunikační grafiky, infodesignu, vlajky, znaky, logo, světelné efekty, výtvarná díla
 • projekt souborného řešení prostorové akustiky
 • komplexní hodnocení budovy
 • vizualizace a animace
 • modely, www stránky projektu
 • obchodní a reklamní dokumentace
 • zahradní a krajinářské úpravy v případě - rozsáhlých a speciálních zadání
 • rozsáhlých a speciálních zadání
 • návrh provozních řádů a dokumentace

Inženýrská činnost

 • Podkladů pro výběrové řízení
 • zajištění podkladů pro výběrové řízení
 • účast na výběrovém řízení dodavatele stavby
 • zajištění specializované (nezávislé) firmy pro vedení výběrového řízení

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti