Příprava zakázky

 • Specifikace rozdělení zajištění jednotlivých činností mezi investora, inženýrskou činnost a projektanta.
 • Příprava zakázky – první výkonová fáze, předprojektová příprava stavby
 • Příprava zakázky má pomoci klientovi – stavebníkovi definovat investiční záměr a konkretizovat funkci a účel stavby
 • Prací projektanta je případně formulovat stavební program objektu a prověřit předběžně vhodnost lokality, zjistit případné možné regulační podmínky místa a podmínky určené v územně plánovací dokumentaci (ÚPD)
 • V této fázi je též třeba určit nutnost potřebných průzkumů a rozborů, případně dalších ověřovacích specializovaných studií nebo expertíz
 • Výsledkem přípravy zakázky je jednoznačné definování zadání pro smlouvu a následnou předprojektovou a projektovou přípravu stavby.

Projektová činnost

Standardní

Analýza zakázky

 • zhodnocení vstupních údajů
 • zjištění identifikačních údajů
 • specifikace dalších potřebných podkladů (regulačních podmínek, OTP průzkumů, zaměření, rozborů apod.)

Předběžná analýza investorského záměru

 • zhodnocení záměru; časový plán

Předběžná analýza území stavby

 • zjištění regulačních podmínek území
 • soulad s územně plánovací dokumentací

Specifikace a určení projektových prací

 • potřebné výkonové fáze dokumentace
 • profesní zastoupení

Návrh smlouvy se specifikací předmětu plnění

Nadstandardní

Spolupráce na sestavení investorského záměru

 • Funkce
 • velikost, kapacity
 • provozní vazby
 • odborný odhad investičních nákladů
 • sestavení harmonogramu stavby a projektových prací

Zajištění potřebných podkladů

 • archivní materiály, průzkumy, zaměření
 • odborné studie a rozbory
 • podmínky pro výstavbu v území
 • geologie, hydrogeologie, radon, zeleň, památky, archeologie, likvidace odpadů
 • hluk a znečištění, rozptylové poměry, doprava, inženýrské sítě
 • zajištění fotodokumentace lokality údaje o posuzování vlivu na životní prostředí

Zajištění výkresové dokumentace

 • situační výkres se zakreslením současného stavu, čísel parcel, předmětného objektu, hranic území a rozsahu staveniště (v měřítku katastrální mapy)

Zajištění dokumentace pro ÚPI

 • dokumentace k žádosti o územně plánovací informaci nároky na napojení inž. sítí a dopravy

Inženýrská činnost

Žádost o územně plánovací informaci

 • o podmínkách využívání území, umístění stavby ochranných pásmech, změna využítí území, současném stavu, stavební uzávěře

Marketingový plán a Studie proveditelnosti

 • zdůvodnění účelu, základní idea, hmotné výstupy, kapacity, stavební záměr, charakteristika prostředí, ochranná pásma, technický projekt, organizace, management, energie, lidské zdroje, rozloha, velikostní údaje, technický projekt, organizace, management, finanční a ekonomická analýza, harmonogram realizace

Zajištění potřebných dokladů

 • památková ochrana, regulační podmínky, kapacitní možnosti,energie; voda; kanalizace, územně plánovací dokumentace: kopie katastrální mapy staveniště (území)
 • geometrický plán zaměření stávajícího stavu
 • geodetické údaje, znaky inženýrských sítí
 • informace o dotčených pozemcích KN

Chybí vám něco v této dokumentaci? Kontaktujte nás


architekti chmelík & partneři

© 2019 architekti chmelík & partneři s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o.

Nahoru ↑